Huwelijksakte Jannes Gerrits Jans en Fenne Gaalman

Start

Op heden den vijfentwintigsten der maand Augustus des jaars één duizend achthonderd één en twintig, des hedenmiddaags ten drie uren, compareerden voor ons Hendrik Jan Averink, officier van den civielen staat der Stad Delden Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat geassisteerd door Hendrik Jan van Heck lid uit den Gemeente Raad! Jannes Gerrits Jans, om in zijn zesentwintigste Jaar, blijkens doopextract, van beroep dienstknegt, geboren in de Gemeente van Raalte

Meerder Jarige Zoon van Jannes Gerrits Jans, en van Johanna Jansen, bouwlieden, wonende in de Gemeente van Raalte en dat eerstgemelde zijne toestemming tot het voorgenomen Huwelijk van Zijne zoon voormeld geeft, blijkens acte van Notoriteit! En laatstgemelde, hare toestemmingen tot het voorgenomen Huwelijk van haren Zoon voormeld blijft weigeren; en heeft hij Comparant aan de verpligtingen der Nationale Militie voldaan, blijkens vier certificaten daarvan,

 

En Femme Gaalman oud vierentwintig Jaren blijkens doop Extract van beroep dienstmeid, geboren en wonende in deze Gemeente

Meerdere Jarige dochter van Gradus Gaalman en van Jenne Pluimers, van beroep winkeliers, wonende in deze Gemeente, de welke alhier present zijnde, en haare dochter voornoemd assisterende, en de toestemming tot het Voorgenomen Huwelijk van hare Dochter voormeld gevenden; En Zijn deze voornoemde stukken ingevolge de Wet geparafeerd, en aan het dubbels van dat Regeste geanexeerd. dewelke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de Hoofddeur van het Gemeente-Huis alhier, op Zondag den negenentwintigsten der maand July en Zondag den vijfden der maand augustus één duizend achthonderd één en twintig, des voordemiddags ten Elf uren. Blijkens het Register van Huwelijksafkondigingen der Gemeente.

 

Geen hinder of opspraak tegen voorschreven Huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Burgerlijk Wetboek over Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen, ieder afzonderlijk hiertoe zijne toestemming gegeven hebbende, verklaren wij, in naam der wet, dat Jannes Gerrits Jans en Fenne Gaalman

Door het Huwelijk zijn vereenigd.

Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Lehring, Oud vijfentwintig jaren, blikslager, Jan Tieslink, oud zesenveertig Jaren, Tappes, Grades Johannes Timmer, oud vierenveertig jaren, Smit en Jan Bosch oud achtentwintig Jaren Smit, alle wonenden in deze Gemeente, verklaarenden gemelden getuigen, met ….. want noch verzwagerd te zijn ….Contractanten, en is deze acte nadat dezelve is voorgelezen, door ons en geadviseerd lid uit den Gemeenteraad en Contractanten, Grades Gaalman en de vier getuigen getekend, verklarende Jenne Pluimers geen schrijven te hebben geleerd.

 

Handtekeningen:

J. Gerrits Jans

H Lehring

J. Freslink                                                                                 Voor de Burgemeester

J. Bosch

G. Gaalman

H.J. Van Heck

                                                                                                Handtekening

 


Start | Stamboom | Documenten | Foto's