Toestemming huwelijk

Start

Zie ook scan 1 en scan 2

Brevet

No 397

In den jare achttienhonderd en eenentwintig den twintigsten der Maand Juli compareerden voor mij Willem Berends openbaar Notaris residerende te Raalte, Kanton van dien naam Arrondissement Deventer Provincie Overijssel en voor de hieronder Genoemde getuigen,

Jannes Gerritsjans Bouwman wonende in de Buurtschap Tijeraan gemeente Raalte, welken Comparant verklaarde dat zijn Zoon ook Jannes Gerritsjans genaamd, thans wonende te Delden Arrondissement Almelo, bij den Landmeester Hechts als Kettensleper, Zich bij hem Comparants en zijn vrouw Johanna Jansen had vervoegd, om Consent tot een Huwelijk door hem aan te gaan met Fenne Gaalman Dienstmeid wonende te Delden Dochter van Gerhardus Gaalman en vrouw Winkeliers mede te Delden woonachtig; Dat Comparants vrouw Johanna Jansen voornoemd bleef weigeren daartoe Consent te geven.

Doch dat hij Comparants zich verplicht rekende dat consents te geven; en dien ten gevolge verklaarde, volkomen toe te stemmen in het voorgenomen Huwelijk van Zijn Zoon Jannes Gerrits Jans voornoemd, met Femme Gaalman voormeld; welk Consent hij Comparant dus vermeend in dit geval, volgens artikel Eenhonderdachtenveertig van het Wetboek, alleen voldoende zijn

Waarvan acte. Aldus gedaan en gepasseerd ten kantore van mij Notaris te Raalte  in bij wezen van Willem van Eede Smit en Hendrik Heilerzig zunder beroep beide wondende te Raalte en als Getuigen hiertoe expres verzocht, welke met de Comparant en mij Notaris het Brevet deses na voorlezing van hetzelve hebben getekend.

J. Gerrits.Jans

W van Eede

H. Heilersig

W. Berends

            Notaris

 

Geregistreerd te Raalte den twintigsten July 1800

Eenentwintig 2e,3 jo1221, …., ontvangen voor regt met desens……………………negentig

 

Gezien voor ons President der Regtbank van……… te Deventer tot legalisatie der handtekening vandaar

Heer Berends, openbaar Notaris, residerende te Raalte

Deventer den 20 Augustus 1821

Handtekening Ribbing (president)

 


Start | Stamboom | Documenten | Foto's