Geboorteakte Marines Johannes Gerritsjans

Start

No 50 Opheden den achtienden der Maand

November des Jars EenDuizend achthondert vijfendertig, des nademiddags ten drie uren, Compareerden voor onsHendrik Jan Averink, burgemeester der Stad Delden Arrondissement Almelo, Provincie Overijssel, waarnemende den Functie van officier van den Burgelijken Staat, Jannes Gerrits Jans, wonende te Delden, oud veertig Jaren van beroep tapper, geadsisteerd met twee getuigen, de Eerste genaamd Gerhardus Bruins, oud twee enveertig Jaren, van beroep tapper wonende te Delden, de tweede genaamd Antony Nijland, oud veertig Jaren, van beroep timmerman, wonende te Delden, dewelke ons heeft verklaard, dat zijne Echtgenote, Fenne Gaalman, oud achtendertig Jaren, zonder beroep op den  Zeventienden dezes des morgens ten acht Uren te aan Zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslagt, aan den welken den voornamen zijn gegeven van Marinus Johannes, volgens deze verklaring en ingevolge rekwirenten van Voornoemde Comparant, hebben wij deze Akte opgemaakt dewelke naar gedane voorlezing is geteekend door ons, Comparant en Antony Nijland, verklarende Gerhardus Bruins geen Schrijven te hebben geleerd.

w.g

A. Nijland J. Gerrits Jans H.J. Averink

 


Start | Stamboom | Documenten | Foto's